Tere tulemast Hygieniapassi.fi -teenusteportaalile

Sellel veebilehel saab registreeruda hügieenipassi testidele ja hügieenipädevuse veebikoolitusele (soome, inglise, araabia keel). Testile registreerudes saab testiks valmistumiseks tellida ka Trainify.fi teenuse kirjaliku materjali ja koolitusaja (soome, inglise keel).

Hygieniapassi.fi viib hügieenipassi teste läbi paljudes keeltes kõikjal Soomes. Vali sulle sobiv testimiskoht ja –aeg käesoleva veebilehe testigraafikust ja registreeru testile.

Hügieenipass

Hügieenipass on tõend, mis kinnitab, et isik on saanud hügieenialase väljaõppe ja hügieenipass väljastatakse isikule, kes on läbinud edukalt hügieenipassi testi. Vastavalt Soome toiduseadusele nõutakse hügieenipassi juhul, kui töötaja käsitleb oma töös pakendamata ja kergesti riknevaid toiduaineid. Hügieenipassi nõutakse isikutelt, kes töötavad näiteks kohvikutes, restoranides, suurköökides, kiirtoidurestoranides või tehases, kus valmistatakse toiduaineid. Teistes riikides läbitud vastav väljaõpe Soome hügieenipassi ei asenda.

Hügieenipassi peab omandama hiljemalt kolme kuu jooksul pärast tööle asumist. Kolme kuu hulka loetakse tagasiulatuvalt ka isiku varasemad toiduvaldkonna ametikohad, mis eeldavad hügieenipassi olemasolu. Hügieenipass väljastatakse vastavalt hetkel kehtivale seadusandlusele tähtajatuna.    

Hügieenipassisüsteemi haldab toiduohutusamet Ruokavirasto.

Hügieenipassi test

Valmistuge hügieenipassi testiks, tutvudes hoolikalt testi valdkondadega. Kõik alavaldkonnad vaadatakse üle veebikoolitustel, kirjalikes toiduhügieeni materjalides ja Trainify.fi teenuses.

Hügieenipassi testi küsimused koosnevad järgmistest alateemadest:

1. Mikrobioloogia alused ja toiduainete saastumine

2. Toidumürgitused

3. Hügieenilised töövõtted

4. Isiklik hügieen

5. Puhtuse hoidmine

6. Enesekontroll

7. Soome toiduseadus ja -ametid

Hügieenipassi test koosneb 40-st õigest või valest väitest. Vastavalt väite õigusele, testi sooritaja märgib risti (X) ruutu „õige“ või „vale“. Hügieenipassi testi edukaks läbimiseks tuleb õigesti vastata 34 või enamale küsimusele.

Tavalise testi (keeled soome, rootsi või inglise keeles) sooritamiseks antakse aega 45 minutit ja testi sooritamiselt on lubatud lahkuda kõige varem 20 minutit pärast testi alustamist. Erandolukordades, näiteks tõlketesti või sõnastiku abil tehtava testi puhul, on testi sooritamise aeg piiramatu ja sooritamiselt on lubatud lahkuda kõige varem 20 minutit pärast testi alustamist.

Tõlgi kasutamine, testi sooritamine suuliselt või muus kui soome, rootsi või inglise keeles, või muude erisoovide täitmine, on võimalik ainult erandjuhtudel. Erisoovidest tuleb testi vastuvõtjat eelnevalt teavitada.

Pea meeles, et testi sooritama tulles tuleb testi vastuvõtjale esitada ametlik ja kehtiv isikut tõendav dokument.

Ametlikeks isikut tõendavateks dokumentideks on:  

  • Soome immigratsiooniameti väljastatud elamisloakaart ja elamiskaart pagulastele, varjupaigataotlejatele või teistele immigrantidele
  • Vastuvõtukeskuse kliendikaart (kui muud dokumenti pole)

 

Järgmiseid dokumente isikut tõendavate dokumentidena ei aktsepteerita:

  • Aegunud juhiluba, pass, ID-kaart

  • Soome Kela-kaart Kela-kaart ilma pildita

  • Soome sõduripass

  • Passi, ID-kaardi vms dokumendi koopia

  • Isikut tõendavad dokumendid, millel puudub isiku täielik nimi, täielik isikukood või dokument, millel olevat fotot on lihtne vahetada


Kui hügieenipassi test on edukalt sooritatud, saate testijalt pärast testi oma meilile küsida ajutist tõendit. Ametlik hügieenipass ja -tõend saadetakse posti teel testi sooritaja poolt antud aadressile 2-5 nädala jooksul pärast testi sooritamist. Juhul, kui sul ei õnnestu testi edukalt läbida, pakume sulle võimalust tulla soodushinnaga kordustestile.

 

 © Osaamistehdas Oy 2022