ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการของ Hygieniapassi.fi

ที่เว็บไซต์นี้คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อทดสอบความรู้และฝึกฝนการสอบด้านสุขลักษณะ (ภาษาฟินนิช, ภาษาอังกฤษ. ภาษาอารบิค) พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อการทดสอบคุณสามารถสั่งซื้อ คู่มือฉบับเป็นลายลักษณ์อักษร และจองเวลาการฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสอบได้ที่ บริการของ Trainify.fi (ภาษาฟินนิช, ภาษาอังกฤษ) ด้วย

Hygieniapassi.fi จัดทดสอบความรู้ด้านสุขลักษณะเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วประเทศฟินแลนด์ เลือกสถานที่และเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณจากรายการการเข้าสอบ แล้วลงทะเบียนสมัคร


Hygiene Passport

Hygiene Passport คือหนังสือรับรองความรู้ด้านสุขลักษณะของอาหาร คุณจะได้รับ Hygiene Passport หลังจากที่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขลักษณะแล้ว ตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารของฟินแลนด์ พนักงานจะต้องมี Hygiene Passport ถ้าเขาต้องปฏิบัติกับอาหารที่ไม่ได้แพ็คและเสียง่ายเวลาทำงาน การทำงานตัวอย่างเช่นในร้านกาแฟ ในภัตตาคาร และในครัวขนาดใหญ่เช่นครัวของสถาบัน ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และในโรงงานที่ผลิตอา หารเป็นสถานที่ที่พนักงานจำเป็นต้องมีหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะ หนังสือรับรองด้านสุขลักษณะที่ออกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบในประเทศอื่นๆไม่สามารถใช้แทนในฟินแลนด์ ได้

พนักงานจะต้องมีหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะภายในระยะเวลาสามเดือนหลังจากที่เริ่มต้นการทำงาน การคำนวณ ระยะเวลาสามเดือนจะมีผลย้อนหลังโดยนับรวมไปถึงช่วงระยะเวลาที่ทำงานด้านธุรกิจอาหารซึ่งบังคับต้อง มีหนังสือ รับรองด้านสุขลักษณะก่อนหน้านี้ด้วย หนังสือรับรองด้านสุขลักษณะยังมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในปัจจุบันนี้ต่อไป สำนักงานดูแลด้านอาหารของประเทศฟินแลนด์ (Ruokavirasto) เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบการออกหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะ

การทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะ

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดสอบ โดยศึกษาหัวข้อย่อยทุกข้อสำหรับทดสอบความรู้ด้านสุขลักษณะให้ดี อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะของอาหาร และฝึกการทดสอบทางออนไลน์ที่ให้บริการโดย Trainify.fi

การทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

1. จุลชีววิทยา    

2. โรคอาหารเป็นพิษ

3. การปฏิบัติตนในที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ

4. สุขลักษณะส่วนตัว

5. สุขอนามัย

6. วิธีการปฏิบัติตนในลักษณะตรวจสอบเอง ที่สถานที่ประกอบอาหาร

7. สำนักงานและเจ้าหน้าที่บัญญัติกฎหมายด้านอาหารของประเทศฟินแลนด์

 

คำถามที่ทดสอบความรู้ด้านสุขลักษณะประกอบด้วยข้อความที่เป็นคำถามที่ให้ตอบว่าถูก/ผิด รวมทั้งหมด 40 ข้อ ผู้ที่เข้ารับการทดสอบจะ ทำเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ "ถูก" หรือ "ผิด" ช่องใดช่องหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าตนเห็นด้วย หรือไม่ เพื่อให้ผ่านการทดสอบ ผู้เข้าสอบต้อ ทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 34 คะแนนหรือมากกว่านั้น

เวลาในการทำข้อสอบ (ภาฟินนิช, ภาษาสวีดิช หรือภาษาอังกฤษ) โดยปกติให้เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบสามารถออก จากห้องสอบได้หลังจากที่การทดสอบเริ่มต้นไปแล้ว 20 นาที ในสถานการณ์พิเศษ ตัวอย่างเช่น (การทดสอบแปลภาษา หรือการทดสอบพจนานุกรม) จะไม่มีการจำกัดเวลาและผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากที่การทดสอบได้เริ่มต้นไปแล้ว 20 นาที

การใช้ล่าม การสอบปากเปล่า หรือการสอบในภาษาอื่นๆนอกเหนือไปจากภาษาฟินนิช ภาษาสวีดิช หรือภาษา อังกฤษ หรือการเตรียมการพิเศษอื่นๆ อาจทำได้ในสถานการณ์พิเศษเท่านั้น การเตรียมการในสถานการณ์พิเศษดังกล่าวจะต้องตกลงกันล่วงหน้ากับผู้จัดการทดสอบ

กรุณาจำไว้ด้วยว่า ผู้ดูแลการสอบจะตรวจเอกสารพิสูจน์ตัวตนของคุณในห้องสอบ กรุณานำเอกสารพิสูจน์ตัวตน ที่เป็นทางการซึ่งยังไม่หมดอายุติดตัวมาด้วย

เอกสารพิสูจน์ตัวตนที่ยอมรับคือ:

 • เอกสารของฟินแลนด์: บัตรประจำประชาชนฟินแลนด์ซึ่งมีรูป หนังสือเดินทาง ใบขับขี่รถยนต์ (ใบขับขี่จักรยานยนต์ขนาดเล็กก็ใช้ได้)
 • หนังสือเดินทางอย่างเป็นทางการของคนต่างชาติ
 • หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว เอกสารการเดินทางของผู้ลี้ภัย (ยอมรับได้ถ้าในหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวไม่ได้หมายไว้ว่าตัวบุคคลของผู้ครอบครองเอกสารไม่สามารถยืนยันได้ว่าน่าเชื่อถือ)
 • เอกสารมีตราประทับออกให้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของฟินแลนด์ซึ่งยืนยันว่าหนังสือเดินทางอยู่ในการครอบครองของเจ้าหน้าที่ในเอกสารจะต้องมีสำเนาของหนังสือเดินทางด้วย
 • บัตรใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก และบัตรพำนักอาศัยซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกให้แก่ผู้ลี้ภัยผู้หาที่หลบภัย หรือผู้ลี้ภัยประเภทอื่น
 • บัตรแสดงตัวเป็นลูกค้าของศูนย์ให้บริการผู้ลี้ภัย (ถ้าไม่สามารถหาเอกสารอื่นได้)

ขอเตือนว่าผู้เข้าสอบไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ เช่น 

 • ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้ว
 • ใบขับขี่ของคนต่างชาติ
 • บัตร Kela ของประเทศฟินแลนด์ที่ไม่มีรูป
 • หนังสือเดินทางทางทหารของประเทศฟินแลนด์
 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ
 • เอกสารพิสูจน์ตัวตนที่ไม่มีชื่อ ไม่มีรูป หรือสามารถเปลี่ยนรูปได้ง่าย


เมื่อสอบผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขลักษณะแล้วคุณสามารถร้องขอใบรับรองชั่วคราวจากผู้จัดสอบให้ส่งมาทางอีเมลได้ ท่านจะได้รับ Hygiene Passportและเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการทางไปรษณีย์โดยจะส่งไปยังตำบลที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ภายใน 2-5 สัปดาห์หลังจากวันสอบ ถ้าหากคุณสอบไม่ผ่าน คุณสามารถไปสอบใหม่ได้โดยเสียค่าสอบถูกลง

 

 © Osaamistehdas Oy 2022