Välkommen till Hygieniapassi.fi –tjänsten

På denna webbplats kan du anmäla dig till hygienpassprov och hygienkompetens onlineutbildning (finska, engelska, arabiska). Vid anmälan till provet kan du även beställa skriftligt material och utbildningstid till tjänsten Harjoittele.fi (finska, engelska) för att förbereda provet.

Hygieniapassi.fi ordnar kompetenstest för hygienpass på flera olika språk på olika ställen i Finland. Välj tidpunkt och läge som passar dig på denna sidas testlista och anmäl dig till testet.

Hygienpass

Hygienpasset är ett bevis på kompetens i livsmedelshygien. Passet fås genom att godkännas i ett kompetenstest för hygienpass. Enligt Finlands livsmedelslagstiftning krävs livsmedelspass då man i sitt arbete är i kontakt med livsmedel som inte är paketerade och som lätt förorenas. Hygienpass krävs till exempel då man arbetar i kaféer, restauranger, storkök, snabbmatsrestauranger och matfabriker. Dokument motsvarande hygienpass, som utfärdats i andra länder godkänns inte i Finland.

Hygienpasset bör införskaffas inom högst tre månader från det att arbetet har inletts. I de tre månaderna inberäknas retroaktivt även tidigare anställningar inom vilka hygienpass har krävts. Hygienpasset är i kraft tills vidare enligt den aktuella lagstiftningen. Hygienpass-systemet administreras av livsmedelsverket Ruokavirasto.

Kompetenstestet för hygienpass

Förbered dig för kompetenstestet genom att grundligt fördjupa dig i testets olika delområden. Alla delområden granskas i onlineutbildningar, skriftliga livsmedelshygienmaterial och Trainify.fi -tjänsten.


Kompetenstestets frågor behandlar följande delområden:

1. Grunderna inom mikrobiologi och förorening av livsmedel

2. Matförgiftningar

3. Hygieniska arbetsrutiner

4. Personlig hygien

5. Renhållning

6. Egenkontroll

7. Finlands livsmedelslagstiftning och -myndigheter

 

Frågorna i kompetenstestet är verbala frågor. Testet består av 40 sant / falskt-påståenden. Personen som testas markerar med ett kryss (X) rutan för ”sant” eller ”falskt” beroende på om personen anser att påståendet är sant eller falskt. För att få godkänt i kompetenstestet krävs minst 34 poäng.

I det normala testet (på språken finska, svenska eller engelska) har man 45 minuter på sig att svara på frågorna och får lämna testtillfället tidigast 20 minuter efter att testet har inletts. Vid speciella testtillfällen, som till exempel översättningstester eller ordbokstester har man obegränsad tid på sig och får lämna testtillfället tidigast 20 minuter efter att testet inletts.

Specialarrangemang som användning av tolk, muntligt genomförande av testet eller genomförande av testet på andra språk än finska, svenska och engelska är möjliga enbart vid testtillfällen för specialfall. Specialarrangemangen behöver avtalas om i förväg med en testare.

Vänligen observera att du måste styrka din identitet för testaren vid testtillfället. Ta med dig ett officiellt och giltigt identitetsbevis.

Som officiella identitetsbevis godkänns:

 • Finska dokument: bildförsett identitetskort, pass, körkort (inklusive mopedkort)

 • Utländskt officiellt pass
 • Främlingspass och resedokument för flykting (godkänns endast om främlingspasset inte innehåller en indikation på att identiteten på dokumentinnehavaren inte kunde fastställas på ett tillförlitligt sätt)
 • Dokument stämplat av polisen eller gränsbevakningen, som bevisar att passet är i myndigheternas förvar. I dessa fall måste en kopia av passet medfölja.

 • Uppehållstillståndskort och uppehållskort utfärdat av Migrationsverket till flyktingar, asylsökande eller andra invandrare
 • Förläggningars kundkort (om inget annat dokument finns tillgängligt)

 

​Följande handlingar godkänns inte för att styrka identiteten:

 • Körkort, pass, personbevis som inte är i kraft

 • Utländskt körkort
 • Finskt FPA-kort utan fotografi

 • Finskt militärpass

 • Uppehållstillståndskort (utan pass)

 • Kopior av personbevis och av andra legitimationshandlingar

 • Legitimationshandlingar i vilka hela namnet eller hela socialskyddsignumet inte syns, eller vilkas fotografi lätt verkar gå att bytas ut


När hygienpassprovet är avklarat kan du begära ett tillfälligt intyg från testaren till din e-post efter provet. Det officiella hygienpasset och diplomet postas till adressen du angett inom 2-5 veckor efter testet. Ifall du inte godkänts i testet kan du göra om det till ett förmånligare pris.

 

 © Osaamistehdas Oy 2022