Malugod na pagbati sa serbisyo ng Hygienepassport.fi

Sa webpage na ito ay maaari ka nang makapagrehistro para sa eksaminasyon para sa kasanayang pangkalinisan o hygiene proficiency at mga online pagsasanay (Finnish, English, Arabic). Kapag nagparehistro ka para sa pagsusulit maaari ka ring magparehistro para sa online na pagsasanay, mag-order ng nakasulat na materyal at oras ng pagsasanay sa serbisyo ng Trainify.fi (Finnish, English) upang maghanda para sa pagsusulit.

Hygienepassport.fi ay nagaalok ng eksaminasyon para sa kasanayang pangkalinisan (hygiene proficiency tests) sa ibat ibang lengguwahe sa halos lahat ng panig ng Finland. Pumili ng pinakamainam na lugar at oras mula sa listahan ng pasulit at magrehistro .

Pangkalinisang pasaporte

Ang pangkalinisang pasaporte o Hygiene Passport ay isang sertipiko o katunayan ng kadalubhasaan o kaalaman sa kalinisan sa paghahanda ng pagkain. Maaring makakuha ng pangkalinisang pasaporte (Hygiene Passport) sa pamamagitan ng pagkompleto ng eksaminasyon hinggil sa kasanayang pangkalinisan . Ang kasanayang pangkalinisan sa paghahanda ng pagkain ay pinapalakad ng Pangkalinisang Regulasyon (food hygiene regulation) (852/2004/EU), at batas hinggil sa pagkain (Food Act. Employees). Ang mga empleyado ay kinakailangang magkaroon ng pangkalinisang pasaporte, kung ang kanilang trabaho ay nakabatay sa mga pagkain na madadaling masira sa mga lugar na kanilang pinagtatrabahuan. Halimbawa ay sa mga cafeterias, restaurants, pang-instuyonal na mga kusina, fast-food restaurants, food stores, fast-food restaurants at iba pang mga pabrika o pagawaan na gumagawa ng mga pagkain.

Kinakalingan na ang bawat mangagawa ay magtamo ng pangkalinisang pasaporte sa loob ng tatlong buwang pagsisimula ng trabaho.Sa tatlong buwan na ito ay aktibong isasama sa pagkalkula ang prayoridad na trabaho sa larangan ng negosyo sa mga pagkain pangkalinisang pasaporte ay kinakailiangan. Ang mga pangkalinisang pasaporte galing sa ibang bansa ay hindi balido sa Finland.

Ang sistema ng pangkalinisang pasaporte ay pinapalakad ng Finnish Food Authority Ruokavirasto.

Eksaminasyon hinggil sa pangkalinisang pasaporte (Hygiene Passport) 

Maging handa para sa pasusuri sa pamamagitan ng paghasa sa sarili the hygiene proficiency test’s subfields, at pagbasa sa mga materyal ng food hygiene at pagsasanay sa Trainify.fi service.

Ang eksaminasyon hinggil sa pangkalinisang pasaporte ay binbubuo ng mga sumusunod :

 1. Mikrobyo 
 2. Pagkalason sa pagkain 
 3. Pagsasanay sa kalinisan ng trabaho
 4. Personal na kalinisan
 5. Sanitasyon
 6.  Pangangasiwa at pagsasanay ng kalinisan sa mga lugar kung saan ang pinanghahawakan ay nauukol sa mga pagkain (Own-check practices at food premises).
 7. Mga batas at awtoridad sa Finland hinggil sa pagkain (Finnish Food Legislation and Authorities)

Ang eksaminasyon hinggil sa pangkalinisang pasaporte (hygiene proficiency test ) ay binubuo ng 40 tama/mali na mga pahayag. Sa matagumpay na pagkompleto ng pagsusuri ng lumahok ay kinakailangang makakuha ng kahit 34/40 na punto. Ang mga pahayag sa pagsusuri ay kabilang ang mga iba't-ibang seksyon ng kalinisan ng pagkain. Ang taong pinagsusuri ay maglagay ng markang X sa kahon “tama” o “mali”, hindi basi sa opinyon ng pagsang-ayon ng lumahok sa pagsusuri. Sa bawat pangungusap ng pagsusuri ay mayroong positibong pahayag (may tipong ” may isang bagay na makakaapekto sa anumang bagay) at negatibong pahayag (may tipong ” may isang bagay na hindi makakaapekto sa anumang bagay).

Nilalaanan ng 45 minuto sa pagsagot sa normal na pagsusuri (Finnish, Swedish & English). Walang limitasyon sa oras sa espesyal na sitwasyon ng pagsusuri (iba pang isinalin nga mga lingwahi o sa pagsusuri ng mga diksiyunaryo). Ang isa ay maaring lumabas sa lugar ng pinagsusurian matapos ang 20 minuto sa pagsisimula, sa oras na ang mga tagasuri ay nagbibigay ng pahintulot sa paglabas.

Ang paggamit ng tagapagsalin, ang pagkuha sa sariling salita na eksaminasyon o ang pagkuha ng pasulit sa ibang wika maliban sa Finnish, Swedish o English o sa ibang espesyal na kasunduan ay maari lang sa natatanging sitwasyon. Ang espesyal na kaayusan ay kinakailangan may pagsangayon ng tagapagsulit bago pa man ang eksaminasyon.

Pakitandaan na ang tagapagsulit ay magsisiyasat ng iyong Pagkakilanlan (ID) sa pagkuha ng pasulit.

Pakidala ng iyong opisyal na dokumento ng pagkakilanlan (ID).

Ang mga tinatangap na dokumento ng pagkakilanlan (ID) ay ang mga sumusunod:

 • Mga dokumentong Finnish: Isang pagkakakilanlan na may larawan na inaprubahan ng isang opisyal (pulis) kasama na ang opisyal na pagkakakinlanlan na kard , pasaporte at ang lisensiya sa pagmamaneho (ang lisensya sa pagmamaneho ng motorsiklo ay tinatangap din).
 • Mga dokumento ng ibang bansa: Pasaporte
 • Alien’s passport, refugee's travel document
 • Ang senilyohang dokumento na nagpapatunay na ang pasaporte ay nasa kustodiyo o pangangalaga ng awtoridad. Ang kopya ng pasaporte ay dapat mailakip.
 • Tinanggap ng immigration office refugee, asylum seeker o iba pang immigrant residence permit at resident card.
 • Ang isang refugee center ay client card, kasama ang isang larawan at numero ng ID ng refugee.

Mangyaring tandaan na ang mga sumusunod ay hindi maaaring magpatunay ng pagkakakilanlan.

 • Nag-expire na lisensiya sa pagmamaneho, pasaporte o ID kard
 • Finnish Kela card walang picture
 • Finnish militar passport
 • Ang mga kopya ng ID card, pasaporte o iba pang mga dokumento
 • Anumang dokumento ng pagkakakilanlan na kung saan ay madaling baguhin ang mga larawan o may nawawala ng isang pangalan o numero ng sosyal na kaligtasan (social security)

Kapag nakapasa ang isa sa pagsusulit sa pasaporte ng kalinisan, maaari niyang hilingin sa tester na magpadala ng pansamantalang sertipiko sa pamamagitan ng email. Ang opisyal na Pangkalinisang pasaporte (Hygiene Passport ) ay ipapadala sa loob ng 2-5 linggo sa petsa ng eksaminasyon. Kung ikaw ay hindi makapasa sa eksaminasyon, maaring kumuha ulit ng pasulit at sa mababang bayarin.


 © Osaamistehdas Oy 2022