Witamy w serwisie Hygienepassport.fi

Na tej stronie możesz zarejestrować się na testy paszportów higienicznych i szkolenia online (fiński, angielski, arabski). Rejestrując się na test, możesz również zarejestrować się na szkolenie online, zamówić materiały pisemne i czas szkolenia w serwisie Trainify.fi (fiński, angielski) w celu przygotowania się do testu.

Serwis Hygienepassport.fi udostępnia testy kompetencji higienicznych w wielu językach w całej Finlandii. Wystarczy wybrać najbardziej odpowiednie czas i miejsce z zestawienia testów i zarejestrować się.

Paszport higieniczny

Paszport higieniczny stanowi potwierdzenie kompetencji posiadacza w zakresie higieny środków spożywczych. Taki paszport można uzyskać, zdając test kompetencji higienicznych. Wymagania dotyczące kompetencji w obszarze higieny środków spożywczych określa Rozporządzenie WE 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz Ustawa o żywności. Pracownicy musza posiadać paszport higieniczny, jeśli w pracy mają kontakt z niepakowaną żywnością łatwo psującą się. Dotyczy to zatrudnionych w kafeteriach, restauracjach, kuchniach zakładowych, barach szybkiej obsługi, sklepach spożywczych. Posiadanie takiego paszportu jest również wymagane w wielu zakładach produkujących żywność.

Osoby rozpoczynające pracę muszą uzyskach paszport higieniczny w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia pracy. Te trzy pierwsze miesiące obejmują również wcześniejszy okres zatrudnienia w branży spożywczej na stanowisku wymagającym posiadania tego paszportu. Paszporty higieniczne wydane w innych krajach nie są uznawane w Finlandii.

Systemem paszportów higienicznych zarządza fiński Urząd ds.wa żywności Ruokavirasto.

Test kompetencji higienicznych

Przygotuj się do testu, studiując obszary sprawdzane w teście kompetencji higienicznych, poprzez udział w szkoleniu online, czytając materiały dotyczące higieny środków spożywczych oraz wykonując ćwiczenia w serwisie Trainify.fi.

Test kompetencji higienicznych sprawdza wiedzę w następujących obszarach:

1. Mikrobiologia

2. Zatrucia pokarmowe

3. Zasady higieny pracy

4. Higiena osobista

5. Warunki sanitarne

6. Procedury kontroli samodzielnych w zakładach przetwórstwa spożywczego

7. Fińskie organy bezpieczeństwa żywnościowego oraz przepisy z tego obszaru

Test kompetencji higienicznych polega na określeniu prawdziwości lub nieprawdziwości 40 zdań (test typu prawda/fałsz). Aby zdać test, należy ocenić poprawnie prawdziwość co najmniej 34 z 40 zdań. Zdania dotyczą różnych obszarów wiedzy na temat higieny środków spożywczych. Zdający stawiają znak X w polu Prawda lub Fałsz w zależności od oceny prawdziwości danego zdania. Wśród zdań znajdują się zdania oznajmujące (typu „Czynność A powoduje zdarzenie B”) oraz przeczące (typu „Czynność A nie powoduje zdarzenia B”).

Na rozwiązanie testu normalnego przeznaczone jest 45 minut (w języku fińskim i szwedzkim). Limit czasu nie dotyczy sytuacji specjalnych (np. testów w języku angielskim lub w innych językach, albo rozwiązywanych z pomocą słownika). Ośrodek testowy można opuścić po 20 minutach od rozpoczęcia testu, zaraz po udzieleniu pozwolenia przez egzaminatora.

Wykorzystanie tłumacza ustnego, test ustny lub w języku innym niż fiński, szwedzki lub angielski bądź inne szczególne dostosowanie testu jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach specjalnych. Wszystkie specjalne potrzeby należy omówić i uzgodnić z instruktorem przed testem.

Należy pamiętać, że instruktor nadzorujący test sprawdza tożsamość zdających. Z tego powodu należy mieć ze sobą ważny dowód tożsamości.

Dopuszczalne dowody tożsamości to:

 • Fińskie dokumenty: dowód tożsamości ze zdjęciem zatwierdzonym przez organ (policję), w tym oficjalny dowód osobisty, paszport i fińskie prawo jazdy (dopuszczalne jest również prawo jazdy na motorower)

 • Dokumenty innych krajów: Paszport

 • Paszport cudzoziemca, dokument podróży uchodźcy

 • Podstemplowany dokument wydany przez policję lub fińską straż graniczną, potwierdzający, że paszport jest w posiadaniu urzędnika. Dokument musi zawierać kopię paszportu.

 • Akceptowane przez urząd imigracyjny jako uchodźca, osoba ubiegająca się o azyl lub inne zezwolenie na pobyt imigranta oraz karta rezydenta.
 • Karta klienta ośrodka dla uchodźców, zawierająca zdjęcie i numer identyfikacyjny uchodźcy

Należy pamiętać, że nie można legitymować się np.:

 • Przeterminowane prawo jazdy, paszport lub dowód osobisty

 • Fińska karta Kela bez zdjęcia

 • Fiński paszport wojskowy

  • Kserokopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych dokumentów
  • żadnym dowodem tożsamości, w którym można w prosty sposób zmienić zdjęcie lub w którym brak danych osobowych bądź numeru ubezpieczenia społecznego


  Po zdaniu testu paszportu higienicznego osoba testująca może poprosić testera o przesłanie tymczasowego zaświadczenia e-mailem. Właściwy paszport higieniczny zostaje wysłany w ciągu 2-5 tygodni od dnia testu. Osoby, które nie zdadzą testu, mogą podejść do niego ponownie, wpłacając obniżoną opłatę.

   

   © Osaamistehdas Oy 2022